DEKLARACJA NARODOWEGO MARSZU ŻYCIA - 2019 r.

Niepodległą Polskę odbudujemy na fundamencie Dekalogu, bo tylko w tym jest życie naszego narodu.
Dekalog nie jest opinią, jest zbiorem zasad życia, jest warunkiem cywilizacji życia.
Życie nie jest wartością ostateczną, ale jest – jak powiedział święty Jan Paweł II – wartością przedostateczną, warunkującą wszystkie pozostałe.
Rodzina nie jest prywatnym związkiem, jest wspólnotą, od której zaczyna się społeczeństwo i bez której społeczeństwo się rozpada!
Dlatego wzywamy władze publiczne do wyraźnego umocnienia prawa do życia w naszym ustawodawstwie. Do wypełnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997! Do przyjęcia społecznego projektu ustawodawczego Zatrzymaj Aborcję!
Wzywamy władze do realizacji wszystkich przepisów prawa chroniących życie, do czynnej walki z przestępczością aborcyjną!
Wzywamy do niezwłocznego wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej!
Wzywamy do zaproponowania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej na forum międzynarodowym zawarcia Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny!
Wzywamy do oficjalnego odrzucenia antywychowawczych zaleceń WHO! Wzywamy władze Stolicy do odwołania tzw. warszawskiej Karty LGBT!
Wzywamy wszystkie władze publiczne do poszanowania Konstytucji i realizacji jej art. 72: każdy ma
prawo żądać od władz publicznych przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. I my tego żądamy!
A wszystkich polityków, szczególnie nieobecnych – bo obecni mówią to razem z nami – wzywamy do aktywnego i systematycznego popierania w debacie publicznej i pracach ustawodawczych zasad cywilizacji życia. Promocja dobra wspólnego narodu, kształtowanie w jego duchu opinii publicznej, to Wasz pierwszy obowiązek!
I wszystko to zobowiązujemy się wypełniać.

Tak nam dopomóż Bóg!

Do Narodowego Marszu Życia zostało:

Aktualności